Δήλωση

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Τα περιεχόμενα των σελίδων μας έχουν δημιουργηθεί με τη μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, κατά συνέπεια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις μας για την κατάργηση ή την παρεμπόδιση χρήσης πληροφοριών βάσει γενικά εφαρμοστέων νόμων παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 του νόμου Telemedia (TMG).

Ευθύνη για συνδέσμους (links)

Η ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων (σε ιστοσελίδες τρίτων) ανήκει αποκλειστικά στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των συνδεδεμένων σελίδων. Κατά τη σύνδεση, δεν υπήρξαν εμφανείς σε μας παραβιάσεις. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε νομική παράβαση, θα καταργήσουμε αμέσως τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Πνευματική ιδιοκτησία (copyright)

Οι ιστοσελίδες μας και το περιεχόμενό τους υπόκεινται στη ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός αν ρητά επιτρέπεται από το νόμο. Κάθε μορφή χρήσης, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας έργων που υπόκεινται στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στις ιστοσελίδες μας απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Οι μεμονωμένες αναπαραγωγές ενός έργου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση, συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε άμεσα ή έμμεσα για κέρδη. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τιμωρείται (πνευματικών δικαιωμάτων).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ